REGULAMIN SKLEPU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.podtrzepakiem.pl prowadzony jest przez Macieja Ignaciuka i Tomasza Dąbrowskiego, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą “PT” s.c. M.Ignaciuk T.Dąbrowski z siedzibą przy ul. Hutniczej 47, 81-061 Gdynia, nr NIP: 9571091408, REGON 366462984 – dalej jako Sprzedający.
 2. Kontakt z obsługą sklepu możliwy jest pod adresem: https://sklep.podtrzepakiem.pl lub pod numerem telefonu: +48 798 708 808 lub +48 798 101 105.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 5. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
 • Sklep – prowadzony przez firmę P.T. sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.podtrzepakiem.pl , sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
 • Strona internetowa Sklepu – strony internetowe dostępne pod adresem https://sklep.podtrzepakiem.pl .
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 • Towar – produkt oferowany przez Sklep;
 • Punkt Odbioru – punkt, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • Regulamin – niniejszy dokument;
 1. Regulamin rozróżnia następujące rodzaje klientów:
 • osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu i dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca Konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
 • przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna lub Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) korzystająca ze Sklepu i dokonująca zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • osoba fizyczna zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z wyłączeniem rękojmi za wady rzeczy sprzedanych;
 • inny podmiot, nie posiadający żadnego z przywołanych wyżej statusów, zainteresowany zakupami w Sklepie.
 1. Regulamin stosuje się do Klientów z każdej ze wskazanych wyżej kategorii, chyba że szczegółowe
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka: (Internet Explorer w wersji MSIE 10, Firefox w wersji 7.x lub nowszej, Chrome 15.x;
 • minimalna rozdzielczość ekranu 640 x 960 pikseli
 • włączona obsługa JavaScript w przeglądarce
 • włączona obsługa cookies.
 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 1. Sklep umożliwia Klientowi utworzenie konta użytkownika. Konto użytkownika pozwala na dostęp do historii zamówień oraz podgląd etapu realizacji zamówienia.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Stronę internetową Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Zamówienie składane jest poprzez formularz Zamówienia dostępny w Sklepie Internetowym.
 4. Zamówienie uważa się za złożone z momentem kliknięcia przycisku „kupuję i płacę”.
 5. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia. Takie potwierdzenie stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 6. W braku dostępności towaru Klient otrzyma informację o braku możliwości realizacji zamówienia bądź o wydłużonym czasie .
 7. Obsługa Sklepu może skontaktować się z Klientem bezpośrednio przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w celu weryfikacji prawdziwości podanych przez Klienta informacji.
 8. Sklepowi przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w części lub w całości w przypadku braku Zamówionych Rzeczy. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany w terminie 24 godzin (licząc dni robocze), o braku możliwości przyjęcia Zamówienia w danym terminie.

 

DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Cena dostawy uzależniona jest od rodzaju i liczby zamawianych towarów oraz od adresu dostawy.
 3. Towary zostaną przygotowane do wysłania nie wcześniej niż po zapłacie ceny i nie później niż w terminie 7 dni od tej zapłaty.
 4. Dostawa towaru powinna nastąpić w terminie 10 dni od dokonania zapłaty.
 5. Przy odbiorze zamówionych towarów Klient powinien:
 • niezwłocznie sprawdzić stan opakowania i pokwitować fakt otrzymania przesyłki;
 • niezależnie od powyższego – otworzyć przesyłkę i sprawdzić stan zamówionych towarów w chwili ich wydania oraz ich zgodności ze złożonym zamówieniem;
 1. Kurier dostarczający Towar jest zobowiązany zaczekać, aż Klient w jego obecności sprawdzi stan i zawartość przesyłki. Jeśli Kurier z powodu ograniczenia czasowego nie będzie mógł poczekać, wówczas zobowiązany będzie sporządzić protokół w terminie 7 dni od doręczenia przesyłki, w przypadku gdy Klient stwierdzi uszkodzenie towaru.
 2. Istnieje możliwość odbioru osobistego.

DOSTAWA ZAGRANICZNA

W przypadku wskazania w Zamówieniu jako miejsca dostawy lokalizacji poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, złożenie zamówienia przez formularz na stronie internetowej nie będzie traktowane jako oferta, ale jako zapytanie ofertowe. W takim wypadku, po złożeniu zamówienia Klient otrzyma zwrotną wiadomość od Sprzedającego o koszcie przesyłki wraz z kolejnym linkiem do zamówienia obejmującego przedmiot wraz z wysyłką za granicę.

 

PŁATNOŚĆ

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena może zostać zapłacona w jeden z poniższych sposobów:
 • przelew na rachunek bankowy przez platformę przelewy24
 • zapłata kartą debetową
 • płatność przez BLIK.
 1. Klient może wybrać sposób zapłaty w formularzu zakupowym przed złożeniem zamówienia.
 2. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w niniejszym regulaminie. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru zakupionego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w jego posiadanie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 1 przysługuje również osobie zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to konieczne dla jego skuteczności.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – za pomocą pisma wysłanego pocztą na adres przedsiębiorstwa Sprzedających wskazany w pkt I.1 Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres sklep@podtrzepakiem.pl .
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania Rzeczy. Zwrot Zakupionych Rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W takim przypadku Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Zakupionych Rzeczy.
 6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.
 7. Wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) zwrócone zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconych towarów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 10. Zwracane towary muszą być kompletne, nieużywane, czyste, zapakowane w oryginalne opakowania i nieuszkodzone, a ponadto zapakowane w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE TOWARÓW

 1. Sklep jest obowiązany dostarczyć towary nieobciążone wadami, to znaczy zgodne z umową.
 2. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klientowi przysługują uprawnienia do:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny w takiej proporcji, w jakiej towar z wadą pozostaje w stosunku do towaru bez wad.
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przy czym uprawnienie takie nie powstaje, jeżeli wada jest nieistotna.

– przy czym sprzedający może uchylić się od skutków oświadczeń wskazanych powyżej, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, chyba że towar była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep. W takiej sytuacji Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru  żądać usunięcia wad, chyba że wybrany przez niego sposób jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sklep;

 • żądać wymiany towaru na wolny od wad.
 • żądać usunięcia wad.
 1. Sklep jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 2. Jeżeli Klient zażądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. Oświadczenia z tytułu rękojmi należy przesłać na adres poczty elektronicznej sklep@podtrzepakiem.pl lub adres pocztowy Sprzedawców.
 4. W celu skorzystania z prawa rękojmi Klient powinien na koszt Sprzedającego dostarczyć towar wadliwy na adres, potwierdzając uprzednio wysyłkę ze Sprzedającym.
 5. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar w miejscu, w którym Rzecz się znajduje celem zbadania lub naprawy.
 6. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Rzeczy Klientowi.
 7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymiany towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. W tym tez terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny.
 8. Odpowiedzialność Sklepu nie obejmuje w szczególności:
  • wad, uszkodzeń, nieprawidłowego działania lub obniżenia jakości towarów nabytych przez Klienta powstałych w wyniku przypadkowego lub celowego uszkodzenia mechanicznego,
  • uszkodzeń spowodowanych niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem,
  • uszkodzeń powstałych wskutek ingerencji osób trzecich, łącznie z ingerencją nieuprawnionego lub nieautoryzowanego przez Sklep bądź producenta serwisu,
  • uszkodzeń powstałych w towarach, z których zostały usunięte lub uszkodzone numery seryjne lub inne oznaczenia umożliwiające ich identyfikację.
 9. Pojęcie “usunięcia wady” nie obejmuje konserwacji, czyszczenia, wymiany lub naprawy zużytych podzespołów bądź części składowych Rzeczy, wymiany materiałów eksploatacyjnych, etc.
 10. Celem skorzystania z rękojmi Klient winien wykazać, iż nabył towar od Sprzedawcy.
 11. Uprawnienia wskazane w niniejszym rozdziale przysługują klientowi będącemu konsumentem a także osobie zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, można złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem dokonania zakupów w Sklepie.
 2. W przypadku wątpliwości co do treści Regulaminu, Klient powinien zwrócić się do Sklepu w drodze elektronicznej o ich wyjaśnienie.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone do chwili wejścia w życie zmian będą podlegać wersji na dzień złożenia zamówienia.
 4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem, a Sklepem będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe według przepisów o właściwości miejscowej ogólnej lub przemiennej tych sądów.